Das Zoologische Museum in Patras

Zoologisches Museum der Universität Patras
Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών
Universität Patras – Πανεπιστήμιο Πατρών

265 00 Πάτρα, Ρίο, Tel.: 2610-996766
E-mail: zmup@upatras.gr
Webseite: http://www.biology.upatras.gr/

Öffnungszeiten
Das Zoologische Museum der Universität Patras organisiert Führungen für Besuchergruppen (Schüler ab der 2. Klasse und ältere, Studenten, Mitglieder von Verbänden, etc.) jeden Dienstag und Donnerstag von 10: 00-13: 00 Uhr. Jeder, der sich für einen Termin interessiert, kann Montags von 10.00-13.00 Uhr bei 2610-996766 anrufen oder eine EMail an zmup@upatras.gr schicken. Obwohl die Möglichkeit besteht, den Termin telefonisch zu vereinbaren, bevorzugen wir uns über die-E-Mail-Adresse unseres Museums zu kontaktieren

Das Zoologische Museum der Universität Patras wurde 1968 als Ergebnis der Bemühungen des Professors. I. Ontrias gegründet. Heute befindet es sich unter der Aufsicht der Abteilung Biologie, insbesondere der Abteilung für Tierbiologie. Es befindet sich im Gebäude der Biologie und Mathematik Abteilungen, des Universität Campus, Rio Patras. Das Museum umfasst einen Ausstellungsraum, einen wissenschaftlichen zoologischen Sammlungsraum, einen Einbalsamierungsraum, ein Labor und einen Nebenraum.Das Zoologische Museum der Universität Patras wurde 1968 als Ergebnis der Bemühungen des Professors. I. Ontrias gegründet. Heute befindet es sich unter der Aufsicht der Abteilung Biologie, insbesondere der Abteilung für Tierbiologie. Es befindet sich im Gebäude der Biologie und Mathematik Abteilungen, des Universität Campus, Rio Patras. Das Museum umfasst einen Ausstellungsraum, einen wissenschaftlichen zoologischen Sammlungsraum, einen Einbalsamierungsraum, ein Labor und einen Nebenraum.

In mehr als 60 Ausstellungsvitrinen gibt es eine große Anzahl von einbalsamierten oder auf sonstige Weise erhaltenen Tierarten, grundsätzlich aus der griechischen Fauna, die den Besuchern die Möglichkeit geben, mehr über sie zu erfahren. Darüber hinaus zielt es darauf ab, die verschiedenen Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen zu präsentieren, durch die relative Simulation in geeigneten Gebieten (Dioramen) oder mit anderen visuellen Ressourcen. Die Mehrheit der Tiere, die ausgestellt sind, gehört zur Wirbeltierart und insbesondere zu den Kategorien der Chondrichthyes, Osteichthyes, Lissamphibia, Reptilien, Vögel und Säugetiere, aber es gibt viele Arten von verschiedenen wirbellosen Gruppen wie Porifera, Cnidaria, Mollusca, Annelida, Gliederfüßler, Stachelhäuter usw.Im Bereich der wissenschaftlichen Sammlungen des Museums gibt es mehr als 3.500 Exemplare von Wirbeltieren, zu denen es immer Zugangsmöglichkeiten zu Forschungszwecken für griechische und ausländische Wissenschaftler gibt.

Zusammenfassend sind die Ziele des Museums folgende:

 • Bildung: pädagogische Besuche von Schülern der Primär- und Sekundarstufe, um den Artenvielfalt der griechischen Fauna, deren Orte und Lebensweisen und der damit verbundenen Risiken kennenzulernen
 • Die Verwendung von Museumsmaterialien durch die Studenten aus der Abteilung für Biologie zu konsolidieren und ihr Wissen zu ergänzen.
 • Forschung: Griechische und ausländische Wissenschaftler können die griechische Fauna erforschen. Sie bekommen Zugang zu den wissenschaftlichen Sammlungen des Museums und können die Informationen entweder als primäres oder ergänzendes / Vergleichsmaterial verwenden.
 • Das Umweltbewusstsein zu wecken: Die Museumsbesucher, Studenten, Lehrer usw. haben die Möglichkeit, nicht nur Wissen zu erwerben, sondern auch über die allgemeine Haltung nachzudenken, die jeder über das griechische und weltweite Naturerbe besitzen muss.

 

Informationen für Besucher

Das Museum akzeptiert Gruppen von Besuchern (Studenten, Verbände usw.). Jede Gruppe kann bis zu maximal 25 Personen betragen. Grundschüler werden ab Klasse B (2. Klasse) und älter akzeptiert. Lehrer / Professoren, die ihre Schülerinnen und Schüler in das Museum zwangsläufig begleiten, sollten erst einen Besichtigungstermin buchen und während der gesamten Dauer der Tour sind sie für ihre Schüler verantwortlich. Die Dauer der Tour beträgt 30-40 Minuten. Bewerber für Termine können eine Email an zmup@upatras.gr senden. Obwohl Sie die Möglichkeit haben, einen Termin auch per Telefon zu vereinbaren, möchten wir Sie herzlichst bitten, uns per E-Mail zu kontaktieren.

The Zoology Museum of the University of Patras has been founded in 1968, as the result to the efforts of the Professor. I. Ontrias. Today it operates under the supervision of The Biology Department, particularly the Division of Animal Biology. It is sited in the building of Biology and Mathematics departments, of the University Campus, Rio Patras. The museum includes an exhibition space, a scientific zoological collections space, an embalming room, a laboratory and auxiliary spaces.The Zoology Museum of the University of Patras has been founded in 1968, as the result to the efforts of the Professor. I. Ontrias. Today it operates under the supervision of The Biology Department, particularly the Division of Animal Biology. It is sited in the building of Biology and Mathematics departments, of the University Campus, Rio Patras. The museum includes an exhibition space, a scientific zoological collections space, an embalming room, a laboratory and auxiliary spaces.

In more than 60 exhibition showcases there is a large number of preservants, or stuffed animals in jars, basically from the Greek fauna, that give the chance to visitors to observe them and learn about them. Moreover, it aims to present the various animals in their natural habitats, through the relative simulation in suitable areas (dioramas) or using other visual resources. The majority of animals exposed belong to vertebrate type and particularly in Classes of Chondrichthyes, Osteichthyes, Lissamphibia, reptiles, birds and mammals, but there are many samples of various invertebrate groups such Porifera, Cnidaria, Mollusca, Annelida, Arthropods, Echinoderms etc.In the area of scientific collections of the Museum there are deposited more than 3,500 samples of Vertebrates, in which there is always the possibility of access, for research purposes, to Greek and foreign scientists.

The objectives of the Museum are the following in summary:

 • Education: educational visits from pupils of elementary and secondary education, to get to know the richness of species of Greek fauna, places and ways of life and the risks they face
 • The use of museum materials by the students from The Department of Biology to consolidate and complement their knowledge
 • Research: Greek and foreign scientists can perform research of special interest on Greek fauna, having access to the scientific collections of the Museum and using them as a primary or supplemental/comparative material
 • Raise environmental awareness: the Museum visitors, students, teachers, etc. have the opportunity not only to acquire knowledge but also to reflect on the general attitude that everyone must have to Greek and to worldwide natural heritage.

 

Information for visitors

The museum accepts groups of visitors (students, associations, etc.), consisting of a maximum of 25 people per group. For primary school students, admitted those of Class B and older. Teachers/professors who necessarily accompany their students into the Museum should close the visit appointments and be responsible for their students throughout the duration of the tour. The duration of the tour is 30-40 minutes. Applicants for appointments can send an e-mail to zmup@upatras.gr. Although you have the opportunity to arrange the appointment by phone, we kindly ask you to prefer to contact our museum by e-mail for better service reasons.

Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το έτος 1968, ύστερα από προσπάθειες του τότε Καθηγητή κ. Ι. Όντρια. Σήμερα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Βιολογίας, και ειδικότερα του Τομέα Βιολογίας Ζώων. Στεγάζεται στο κτήριο Βιολογίας – Μαθηματικών της Πανεπιστημιούπολης, στο Ρίο Πατρών. Το Μουσείο περιλαμβάνει χώρο εκθετηρίου, χώρο επιστημονικών ζωολογικών συλλογών, ταριχευτήριο, εργαστήριο και βοηθητικούς χώρους.Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το έτος 1968, ύστερα από προσπάθειες του τότε Καθηγητή κ. Ι. Όντρια. Σήμερα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Βιολογίας, και ειδικότερα του Τομέα Βιολογίας Ζώων. Στεγάζεται στο κτήριο Βιολογίας – Μαθηματικών της Πανεπιστημιούπολης, στο Ρίο Πατρών. Το Μουσείο περιλαμβάνει χώρο εκθετηρίου, χώρο επιστημονικών ζωολογικών συλλογών, ταριχευτήριο, εργαστήριο και βοηθητικούς χώρους.

Στις περισσότερες από 60 προθήκες του εκθετηρίου υπάρχει μεγάλος αριθμός ταριχευμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένω  ν ζώων της ελληνικής, κατά βάση, πανίδας που δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να τα γνωρίσει και να έχει μια σύντομη ενημέρωση γι’ αυτά. Επιπλέον, επιδιώκεται η παρουσίαση διαφόρων ζώων στα φυσικά τους ενδιαιτήματα, μέσα από τη σχετική προσομοίωση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (διοράματα) ή με τη χρήση άλλου εποπτικού υλικού. Τα είδη των εκτιθέμενων ζώων ανήκουν στην πλειονότητά τους στα Σπονδυλωτά και ειδικότερα στις κλάσεις των Χονδριχθύων, Οστεϊχθύων, Λισσαμφιβίων, Ερπετών, Πτηνών και Θηλαστικών, υπάρχουν όμως και πολλά δείγματα διαφόρων ομάδων ασπονδύλων, όπως Ποροφόρων, Κνιδοζώων, Μαλακίων, Δακτυλιοσκωλήκων, Αρθροπόδων, Εχινοδέρμων κ.ά.Στον χώρο των επιστημονικών συλλογών του Μουσείου βρίσκονται κατατεθειμένα περισσότερα από 3.500 δείγματα Σπονδυλωτών, στα οποία υπάρχει πρόσβασης, για ερευνητικούς σκοπούς, σε Έλληνες και πάντα η δυνατότητα ξένους επιστήμονες.

Οι στόχοι της λειτουργίας του Ζωολογικού Μουσείου είναι συνοπτικά οι εξής:

 • Εκπαίδευση: εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, για γνωριμία με τον πλούτο των ειδών της ελληνικής πανίδας, τους τόπους και τους τρόπους ζωής τους, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν
 • Αξιοποίηση του υλικού του Μουσείου από τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας για εμπέδωση και συμπλήρωση των γνώσεών τους
 • Έρευνα: χρησιμοποίηση των επιστημονικών συλλογών του Μουσείου ως κύριου ή συμπληρωματικού/συγκριτικού υλικού στη διεξαγωγή έρευνας από Έλληνες και ξένους επιστήμονες επί θεμάτων της ελληνικής πανίδας
 • Ενημέρωση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: οι επισκέπτες του Μουσείου, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί κ.ά. έχουν την ευκαιρία όχι μόνο ν’ αποκτήσουν γνώσεις, αλλά και να προβληματιστούν ως προς τη γενικότερη στάση που πρέπει να έχουμε όλοι απέναντι στην ελληνική και την παγκόσμια φυσική κληρονομιά μας

 

Πληροφορίες για τους επισκέπτες

Το Μουσείο δέχεται ομάδες επισκεπτών (μαθητές, φοιτητές, σύλλογοι κλπ.) που αποτελούνται το πολύ από 25 άτομα ανά ομάδα. Προκειμένου για μαθητές στοιχειώδους εκπαίδευσης, γίνονται δεκτοί εκείνοι της 2ας τάξης και άνω. Τα ραντεβού επίσκεψης για ομάδες μαθητών κλείνονται από τους κ.κ. δασκάλους/καθηγητές, οι οποίοι συνοδεύουν απαραιτήτως και υπευθύνως τους μαθητές τους εντός του χώρου του Μουσείου καθ’ όλη τη διάρκεια της ξενάγησης. Η διάρκεια της ξενάγησης είναι 30-40΄.

Ημέρες και ώρες επισκέψεων

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2016-2017 το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών θα ξεναγεί ομάδες επισκεπτών (μαθητές Β΄ Δημοτικού και άνω, φοιτητές, μέλη συλλόγων κ.λπ.) κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00-13:00. Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού μπορούν να αποστέλλουν e-mail στο zmup@upatras.gr. Αν και δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησης των ραντεβού και τηλεφωνικώς, θα σας παρακαλούσαμε θερμώς να προτιμείτε το e-mail επικοινωνίας του Μουσείου μας, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης.

Το Μουσείο δέχεται ομάδες που αποτελούνται το πολύ από 25 άτομα ανά ομάδα και η ξενάγηση της καθεμιάς διαρκεί περίπου 30-40’. Για τις ομάδες των μαθητών, τα ραντεβού κλείνονται από τους κ.κ. δασκάλους/καθηγητές, οι οποίοι τους συνοδεύουν απαραιτήτως και φέρουν την ευθύνη τους καθ‘ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης εντός του χώρου του Μουσείου.