Europäisches Solidaritäts-Zentrum in Gdansk

pl. Solidarności 1, Gdańsk

http://www.ecs.gda.pl/ecs

Öffnungszeiten: Oktober – April / 10.00—18.00, Mai – September / 10.00-20.00

Opening Hours: October — April / 10.00—18.00, May — September / 10.00—20.00

Godziny otwarcia: październik — kwiecień / 10.00—18.00, maj — wrzesień / 10.00—20.00

Europäisches Solidaritätszentrum – eine Institution mit Sitz in Danzig, die auf der Grundlage der Vereinbarung vom 8. November 2007 über die Erstellung und Pfege einer gemeinsamen Kulturinstitution unter dem Namen des Europäischen Solidaritätszentrums, abgeschlossen zwischen dem Minister für Kultur und Nationales Erbe, Woiwodschaft Pomorskie Stadt Danzig, unabhängige Selbstverwaltung Union Gewerkschaft „Solidarität“ und die Solidarity Center Foundation.

Das erklärte Ziel des Zentrums ist es, Solidarität „das Erbe zu verbreiten“ „in Polen und anderen Ländern und die aktiven Teilnahme am Aufbau der europäischen Identität.“

Das Zentrum ist eine zentrale agora Blick auf das Problem der sozialen Gerechtigkeit auszutauschen. European Solidarity Center führt pädagogische Aktivitäten, Wissenschaft, Forschung und Verlagsausstellung (zB. Die Ausstellung „Wege zur Freiheit“ und temporäre Ausstellungen und Open-Air). Die Dauerausstellung im Resort verfügt über ca. 2.000 Exponate, eine Bibliothek enthält etwa 100 000 Bücher und Dokumente.

Im Herzen der Stadt, im Bereich der Young City am Solidaritäts-Platz, in der Nähe von Tor Nr 2 und das Denkmal für die gefallenen Werftarbeiter.

Das Zentrum mit einer Fläche von 25 349,75 Quadratmetern wurde in Danzig, gegründet. Das Anwesen erstreckt sich über eine Fläche von etwa einem Hektar und verfügt über 5 Etagen und einer Tiefgarage für 286 Plätze. Die Fertigstellung erfolgte ein Jahr später im Vergleich zu dem, was bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem Unternehmen Polimex-Mostostal im Herbst 2010 gegründet wurde. Der Entwurf wurde unter 58 Werken durch einen Wettbewerb ausgewählt. Der Architekturwettbewerb durch das Team aus der Werkstatt von Fort Gdansk gewonnen, bestehend aus:. Wojciech Targowski, Paweł Czarzasty Antoni Taraszkiewicz] Die Kosten für den Bau auf 231,1 Mio. PLN betragen.

Eröffnet am 30. August 2014.

European Solidarity Center – an institution based in Gdańsk, established on the basis of the agreement of 8 November 2007 on the establishment and operation of a joint cultural institution called the European Solidarity Center, concluded between the Minister of Culture and National Heritage, the Pomeranian Voivodeship, the City of Gdansk, the Independent Self-Government Association Vocational Solidarity and Solidarity Center Foundation. The declared purpose of the Center’s activity is to „popularize Solidarity’s heritage“ in Poland and other countries and to actively participate in formation of European identity. “ The center is a Central European agora for exchanging views on the issue of social justice. The European Solidarity Center conducts educational, scientific, research, publishing and exhibition activities (eg „Road to Freedom“ exhibition and temporary and outdoor exhibitions). The permanent exhibition at the center consist of 2000 exhibits, and the library that contains about 100,000 books and documents. The Center occupies of the 25349.75 square meters and was established in Gdańsk, in the district of Śródmieście, at Solidarity Square, near Gate No. 2 and Monument of Fallen Shipyard Workers. The building contains area about one hectare with 5 floors and an underground car park with 286 seats. The building was finished a year later according to the agreement with the Polimex-Mostostal firm in the autumn of 2010. The project was selected through a competition of 58 works. An architectural competition was won by the team from the “Fort Gdańsk”, composed of Wojciech Targowski, Paweł Czarzasty and Antoni Taraszkiewicz. The cost of construction amounted to PLN 231.1 million. The opening took place on August 30, 2014. A permanent exhibition is being prepared for the new building, which presents in the space of six rooms contemporary Polish history, the emergence of a solidarity movement and its heritage. The exhibition was run by the ECS team, and it was arranged by Studio 1: 1, selected by the competition. Apart from permanent exhibition there is an archive, a library, a media room and a multifunctional hall. On the ground floor of the building, freely accessible, there is a year-round garden and a bookshop, a souvenir shop and a cafe. Apart from the European Solidarity Center there are also non-governmental organizations in the building. Two months after the ECS interior was opened, it was free to explore. At that time, the object was visited by about 110,000 people (the first day of the visit – 12 thousand people). On the other hand, since its opening (30 August 2014) until the end of March 2015, the facility has visited more than 140 thousand. people, and  in the first year of activity – 300 thousand. people.

Quellen: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Solidarnosc%C5%9Bci

 

Europejskie Centrum Solidarności – instytucja z siedzibą w Gdańsku, powołana na podstawie umowy z dnia 8 listopada 2007 w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury   pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności, zawartej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Województwem Pomorskim , Miastem Gdańsk ,Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.

Deklarowanym celem działalności Centrum jest „upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej”.

Centrum jest środkowoeuropejską agorą wymiany poglądów nad problemem sprawiedliwości społecznej. Europejskie Centrum Solidarności prowadzi działalność edukacyjną, naukową, badawczą wydawniczą oraz wystawienniczą (np. wystawa „Drogi do Wolności” oraz wystawy czasowe i plenerowe). Ekspozycja stała w ośrodku ma około 2000 eksponatów, a biblioteka zawiera około 100 000 książek i dokumentów.

Siedziba Centrum o powierzchni 25 349,75 metrów kwadratowych powstała w Gdańsku, w dzielnicy Śródmieście, na obszarze Młodego Miasta przy placu Solidarności, w pobliżu Bramy Nr 2 i Pomnika Poległych Stoczniowców. Obiekt zajmuje powierzchnię około jednego hektara i posiada 5 pięter oraz podziemny parking o 286 miejscach. Ukończenie budowy nastąpiło rok później w stosunku do tego, co zostało założone podczas podpisywania umowy z firmą Polimex-Mostostal jesienią 2010 roku. Projekt został wybrany drogą konkursu spośród 58 prac. Konkurs architektoniczny wygrał zespół z pracowni Fort z Gdańska, w składzie: Wojciech Targowski, Paweł Czarzasty, Antoni Taraszkiewicz.] Koszt budowy wyniósł 231,1 mln zł. Otwarcie nastąpiło 30 sierpnia 2014.

Do nowego budynku przygotowano ekspozycję stałą, która w przestrzeni sześciu sal przedstawia współczesną historię Polski, powstanie ruchu solidarnościowego oraz jego dziedzictwo. Nad wystawą pracował zespół ECS, a jej aranżacją zajmowało się Studio 1:1, wyłonione na drodze konkursu. Oprócz wystawy stałej w siedzibie Centrum mieści się m.in. archiwum, biblioteka, mediateka, sala wielofunkcyjna. Na parterze budynku, swobodnie dostępnym, znajdzie się całoroczny ogród oraz księgarnia, sklep z pamiątkami i kawiarnia. Oprócz Europejskiego Centrum Solidarności w budynku siedziby mają także organizacje pozarządowe.

Przez dwa miesiące po otwarciu wnętrza ECS-u można było zwiedzać za darmo. W tym czasie obiekt odwiedziło ok. 110 tysięcy osób (pierwszego dnia zwiedzania – 12 tys. osób). Natomiast licząc od momentu otwarcia (30 sierpnia 2014) do końca marca 2015 obiekt zwiedziło ponad 140 tys. osób, a łącznie w pierwszym roku działalności – 300 tys. osób.

 

Quellen: https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Centrum_Solidarno%C5%9Bci

 

Vorstellungsvideo